My cart $0.00
0

My Hair Bendigo

287 High St 
Golden Square VIC 3555

PH: 03 5441 3642
Email: bendigo@myhair.com.au

My Hair Echuca

168 Hare Street
Echuca VIC 3564

PH: 03 5482 5993
Email: echuca@myhair.com.au

My Hair Wholesale / Online

289 High Street
Golden Square VIC 3555

PH: 03 5442 4900
Email: info@myhair.com.au